கே.எம்.என்.நடராஜன்'ஸ் சுகந்த விலாஸ் விபூதி ஸ்டோர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.
left
Email : kmnsuganda@gmail.com
logo
Phone : 04545 242473 / 98946 49473 right
kmn
suganda vilas
header palani pooja time
HOME ABOUT US
CALL US FOR ONLINE PURCHASE : 04545 242473 / 98946 49473
logo

K.M.NATARAJAN'S SUGANDA VILAS VIBUTHI STORE was established in the year 1940 at Lord Muruga’s third abode Palaniambathi so called Palani. The Pooja Products manufactured by K.M.NATARAJAN'S SUGANDA VILAS VIBUTHI STORE such as scented Javvathu, Scandal scented, Abiseha Powder, Pooja Powder, quality Kumkum, products prepared from herbals such as Thasangam, have been sent to many states of India for the past 70 years at reasonable price and produced at good quality.

The Pooja Products manufactured by K.M.NATARAJAN'S SUGANDA VILAS VIBUTHI STORE is being exported to many countries such as Malaysia, Singapore through exportes. The pooja products manufactured by K.M.NATARAJAN'S SUGANDA VILAS VIBUTHI STORE has been prepared within prescribed period, quality production and reasonable price to be sent to state of India and other countries considering the customers & devotees need and service for the past 70 – years.

© K.M.Natrajan's Suganda Vilas. All rights reserved.   Site Developed : HARIV web technologies