கே.எம்.என்.நடராஜன்'ஸ் சுகந்த விலாஸ் விபூதி ஸ்டோர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.
left
Email : kmnsuganda@gmail.com
logo
Phone : 04545 242473 / 98946 49473 right
kmn
suganda vilas
header palani pooja time
HOME PALANI POOJAS & TIMING
CALL US FOR ONLINE PURCHASE : 04545 242473 / 98946 49473

poojas

1.Vishvaroopa Dharshanam:

Name of the Pooja: Vishva Roopa Dharishanam
Time of Pooja: 06.00 A.M
God's Adornment: Natural Appearance

2.Vizhaa Pooja:

Name of the Pooja: Vizha Pooja
Time of Pooja: 07.00 A.M
God's Adornment: Virtuous Adornment

3.Sirukale Sandhi Pooja:

Name of the Pooja: Sirukale Sandhi
Time of Pooja: 08.00 A.M
God's Adornment: Balasubramaniar Adornment

4.Kaale Sandhi Pooja:

Name of the Pooja: Kaale Sandhi
Time of Pooja: 09.00 A.M
God's Adornment: Vedavar (Hunter) Adornment

5.Uchikaalam Pooja:

Name of the Pooja: Uchikaalam
Time of Pooja: 12.00 A.M
God's Adornment: Vaidhiga (saint) Adornment

6.Sairatchai Pooja:

Name of the Pooja: Sairatchai
Time of Pooja: 05.30 P.M
God's Adornment: King Adornment (Raja Azhangaram)

7. Raakkale Pooja:

Name of the Pooja: Raakkale Pooja
Time of Pooja: 08.00 P.M
God's Adornment: Viruthan Adornment
Description of Adornment: This Adornment will lead God to this resting pleace.

© K.M.Natrajan's Suganda Vilas. All rights reserved.   Site Developed : HARIV web technologies