கே.எம்.என்.நடராஜன்'ஸ் சுகந்த விலாஸ் விபூதி ஸ்டோர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.
left
Email : kmnsuganda@gmail.com
logo
Phone : 04545 242473 / 98946 49473 right
kmn
suganda vilas
header palani pooja time
HOME POOJA PRODUCTS - VIBUTHI
CALL US FOR ONLINE PURCHASE : 04545 242473 / 98946 49473
ABOUT VIBUTHI : Vibhuti is the sacred ash used in religious worship in Hinduism. The main ingredient of Vibuthi is cow dung but several other substances such as milk and ghee prescribed in scriptures are also used to form a distinct treat for the senses. These substances are burned in a sacred fire (Homa). Vibuthi is placed on the forehead as it is considered sacred and holy. Many devotees add an amount to the tongue to receive the blessings of the deity.
VIBUTHI - POUCH PACKAING
VIBUTHI - LD PACKAING
VIBUTHI - CHALAPAN PACKAING
pouch vibuthi ld vibuthi packaing VIBUTHI
10, 25, 50 and 100 GM SPECIAL VIBUTHI
1/4 KG , 1/2 KG and 1KG SPECIAL VIBUTHI
40, 80, 160, 320 and 400 GM SPECIAL VIBUTHI
FOR ANY ENQUIRY : CALL US : 04545 242473 / 98946 49473 MAIL US : kmnsuganda@gmail.com
© K.M.Natrajan's Suganda Vilas. All rights reserved.   Site Developed : HARIV web technologies